Header imageheader image 2header image 2  
ISKOLÁNK RÖVID TÖRTÉNETE

 

 

 

 

 

 

Zrínyi Ilona Általános Iskola
Iskolatörténet (év)számokban

 

1875-76-os tanév
A Polgári Leányiskola 1875. október 15-én 2 osztállyal (49 tanulóval) kezdte meg működését a református egyház Koháry utcai házában.

  • tandíj: 10 Ft
  • iskolai könyvtár kezdeményezése városi adományokból

1876-77-es tanév
Az iskola engedélyt kapott 3. osztály (13 fő) indítására. A helyhiány miatt a Csányi utcába költözött.

  • önképző kör megalakítása (magyar nyelv és irodalom)
  • iskolai takarékpénztár elindítása à a diákok a részvényesek

1880-81-es tanév
Elkezdődött a tanítás a 4. osztályban (10 fő) is.

1882-83-as tanév
A Polgári Leányiskola 4 osztályú elemi iskolával bővült. Az intézmény új neve: Kecskeméti Államilag Segélyezett Polgári és Elemi Leányiskola

  • osztályok létszáma: 4 elemi (108 fő) + 4 polgári (106 fő)
  • iskolai könyvtár állománya: 499 mű 704 kötetben

Fontosabb tantárgyak az első 10 évben: hit és erkölcstan, magyar nyelv és irodalom, német nyelv, történelem, földrajz, számtan és mértan, természetrajz (I. oszt. ásványtan; II. oszt. állattan), természet és vegytan, egészségtan, gazdaságtan (háztartástan), ének, szépírás, női kézimunka, testgyakorlás.Tankönyvet csak kevés tantárgynál tudtak használni. A tanítás során nagy hangsúlyt kapott a kézimunka tanítása. Magas óraszámban okították a lányokat a varrás, horgolás, kötés stb. „tudományára”. Minden tanév végén a tanulóknak záróvizsgát kellett tenniük a tanári kar és a szülők jelenlétében.

1898 augusztusában megkezdődött a színház mögötti területen az új iskola épületének alapozása.1899. augusztus 10-én átadták a kész épületet.

1899-1900-as tanév
Már ebben az új épületben kezdődhetett el a tanítás.

  • A földszinten az elemi iskola 4 osztálya, az emeleten pedig a polgári osztályok kaptak helyet.
  •  

Az elkövetkező évek néhány eseménye:
1904 - Az államsegélyes iskolát államivá nyilvánították.

1911. július 8. A földrengés óriási károkat okozott az épületben.

1914. augusztus 1-jétől az iskola tartalék hadikórház. A tanítás az akkori új református Kollégiumban folytatódott.

  • A lányok a kézimunka tanítás során meleg holmikat kötöttek a harctéren lévő katonáknak.(4455 db)

1918 - Megszűnt a hadikórház, az épületet ezután a nemzetőrség foglalta el.

  • Az iskola csak 1919. áprilisban költözhetett vissza. Az 1921-22-es tanév az első olyan, amelyet sikerült a háború után először akadályok nélkül végigvinni, befejezni. Az előző években előfordult a hosszabb ideig tartó szénszünet, mely alatt a tanítás szünetelt.

1927-28-as tanév
Kötelező az iskolai egyenruha.

1928 - Az intézménynek engedélyezték a Pásthy név felvételét. Az iskola új neve: Pásthy Károly Állami Polgári Leányiskola.

1942-43-as tanév
Az iskola helyiségeit a Vöröskereszt vette igénybe hadikórháznak. 1943-ban néhány napig német katonákat is elszállásoltak. 1943. április első napján be kellett fejezni a tanévet.

1944-45-ös tanév
A tanév csak formailag indult el (beiratkozás). A tanítás a város felszabadulása után 1944 decemberében kezdődött el.

1947  - Megszervezték az iskola úttörőcsapatát, amelyet előbb Bartók Béláról, később Zrínyi Ilonáról neveztek el.

1948-49-es tanév
Az államosítás során a polgári I-IV. osztályát megszüntették és 8 osztályos általános iskolává alakították át. Új név: Polgári Leányiskola és Belterületi Állami Általános Iskola

1953-54-es tanév
Az iskola a Zrínyi Ilona nevet vette fel.

1961-62. tanév
Megkezdődött a koedukációs oktatás.

1969-70-es tanév
Először korcsolyázhattak a diákok az iskola jégpályáján.

1970 - Birtokba vették az iskola kisdobosai és úttörői a szenespincéből átalakított pinceklub helyiségeit, amelyek őrsi és rajfoglalkozások, klubdélutánok helyéül szolgáltak.

1971-72. tanév
Beindult a szaktantermes oktatási rendszer.

1972 - Az „Az égig érő fa” című mesedaljátékot adták elő a zrínyisek a Katona József Színházban.

1982 - Az iskolához csatolták a Berkes épületrészt.

1992 - Megteremtették a számítástechnika oktatásának feltételeit iskolánkban. (20 db-os C+4 géppark telepítése). Átadták a kerámia és tűzzománc termeket, amelyek a diákság művészeti nevelésének fejlesztését szolgálják.

1993 - Megépült az iskola tornacsarnoka.

1997. október 15-én ünnepélyes keretek között felavatták a Pásthy Károly emléktáblát.

2004 - Megkezdi a Zrínyi-Galéria működését.

2004 - Sikerrel megtartottuk az első alapítványi bált.

2005 - Kovácsoltvas csillárral szépült iskolánk.

2005 / 2006 - Dr. Lénárt István az ELTE matematika tanára tartott gömbi és hiperbolikus geometriát feldolgozó szakkört a 6.-osok számára. „Eukleidész egyedül érzi magát” címmel.

2006 - Zrínyi Harsona néven megjelent az első diákújság, mely a következő évtől a ZIZI nevet vette fel.

2006 / 2007 - Vancsó Ödön az ELTE matematika tanára a 7.-esek számára tartott szakkört „Élő matematika” – valószínűség számítási feladatok mindennapi életünkben címmel.
Borsos Ferencné igazgatóhelyettes a Város Közoktatásáért díj elismerésben részesült.
Fábián Istvánné a matematika tantárgy népszerűsítéséért Ericsson-díjat kapott.
Felavattuk Zrínyi Ilona mellszobrát, melyet egy volt zrínyis diák, Kovács Noémi készített el.

2007/ 2008 - 2007. július 1-jén 6 általános iskolát (Béke, Damjanich, Magyar Ilona, Tóth László, Vörösmarty, Zrínyi) és hét óvodát vont össze a városvezetés Belvárosi Óvoda és Általános Iskola néven.  

2008 / 2009 - „Szemünk fénye” uniós energetikai pályázat keretében iskolánkban korszerűsítették a világítást.

A jelen
2013. június: Iskolánk a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola nevet veszi fel. Székhelyintézményként 7 tagiskolával rendelkezik. (Béke, Damjanich, Magyar Ilona, Tóth László, II. Rákóczi Ferenc, Városföld)
Iskolánk épülete 1899 óta a város szívében, a Városházától néhány száz méterre, a Katona József Színház szomszédságában található. Jelenleg is hagyományos 8 osztályos általános iskola.

Tantestületünk célja, hogy a színvonalas nevelő- és oktatómunkával biztosítsa, tanulóink számára a sikeres tanulmányokat, képességeinek megfelelő továbbtanulási lehetőséget és a változatos diákéletet. Lehetőséget biztosítunk minden diákunknak, hogy érdeklődésének megfelelően válasszon a különböző művészeti, sport, tanulmányi szakkörök között. Tanítványaink számtalan versenyen vesznek részt, ahol megyei és országos eredményeikkel öregbítik iskolánk hírnevét.
Intézményünk kiemelt oktatási területei közé tartozik a matematika és az idegen nyelvek oktatása (angol, német). Ezen tantárgyakból emelt óraszámú nívócsoportos bontás segíti a tehetségek kibontakozását.

A matematika tantárgyat 1. évfolyamtól kezdve magas óraszámban tanítjuk. Az alsó tagozaton Kincskereső foglalkozás néven olyan játékokon alapuló fejlesztést vezettünk be, amely a legfőbb gyermeki szükségletre építve tudja a készségeket és képességeket fejleszteni. A fejlesztés ezeken a foglalkozásokon elsősorban a logikus gondolkodást, a térbeli tájékozódást, kreativitás fejlesztését, a konstrukciós képességeket célozza meg, tehát a matematikai képességekét. A szakmai fejlesztőmunka folyamatos az alsó tagozaton és tervbe vettük a felső tagozatra való kiterjesztését Logika elnevezéssel. Ezek az órák elsősorban a logikai feladványokra, játékokra és a táblásjátékokra épülnek.

Tanulóink kiemelkedő eredményeket érnek el a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen, Bolyai Matematika csapatversenyen, Kenguru Nemzetközi Matematikaversenyen, Logika versenyen és a Varga Tamás Matematikaversenyen. Amire nagyon büszkék lehetünk, hogy a Zrínyi Ilona  Matematikaversenyen elért kiváló eredményeknek köszönhetően pl. 2003 és 2007 között 7 éven át érdemeltük ki a „Legeredményesebb általános iskola” címet a megyében.

Az idegen nyelv oktatása 1. évfolyamtól kezdve történik. Az 5. évfolyamtól képesség szerinti csoportbeosztásban és emelt óraszámban történik az idegen nyelv tanítása. A 7-8. évfolyamon 2. idegen nyelv tanulásának elkezdése és nyelvvizsgára való felkészítésre is van lehetőség. Iskolánk tanárai szervezik meg a városi angol nyelvi versenyt a 7. osztályos diákok részére.

Bekapcsolódtunk az Erasmus programba is.
Intézményünkben nemcsak a tanulók szellemi fejlesztése fontos, hanem a test edzésére és az egészséges életmódra való nevelésre is nagy hangsúlyt fektetünk.
A testnevelés órák legfontosabb célkitűzései, hogy koordinált mozgású, jó erőnléttel bíró és sokféle sportágban jártas gyermekeket neveljünk.

Télen a testnevelési órák keretében napi szinten folyik a korcsolyázás tanítása, így minden tanulónk tud korcsolyázni. Erre helyet szolgál az iskola udvarán létesített korcsolyapálya, ahol évente megrendezzük a jégkarnevált.

Az iskola kerámia szakkörében a jó kézügyességgel rendelkező diákjaink tanulhatják meg az agyagozás különféle fogásait.
Könyvtárunk folyamatosan fejlődik, több mint 13 ezer kötet könyv, valamint CD-k, videokazetták és DVD-k sokasága könnyíti és teszi szemléletesebbé a tanulók és tanárok munkáját egyaránt.
Iskolánkban vegyes korú diákokból álló énekkar működik. Széles repertoárjukat jellemzően az iskola különböző rendezvényein mutatják be. Ilyen például: évnyitó, évzáró, Zrínyi Galéria, nemzeti ünnepek, ballagás. Kiemelkedő alkalom számukra, hogy minden évben egyszer felléphetnek a Katona József Színházban (karácsonyi műsor) és a kecskeméti Nagytemplomban.

Iskolánkban évtizedes hagyománya van a színjátszó szakkörnek. Az utóbbi években rendszeresen veszünk részt fesztiválokon, pl. a városi diákszínjátszó találkozón és a Weöres Sándor Országos Diákszínjátszó Fesztiválon. Az iskola hagyományosan minden évben megrendezi karácsonyi előadását – szülőknek és gyerekeknek -, amelyet a Katona József Színházban és a Művelődési Központban adnak elő.

A nyári szünet ideje alatt tanulóinknak lehetősége van az iskolai nyári tábor keretében kirándulni, túrázni, hazánk szépségeit és nevezetességeit, megismerni. A kecskeméti Csipero Gyermek és Ifjúsági Nemzetközi Fesztivál keretében iskolánk tanulói külföldi diákokkal veszik fel a kapcsolatot. Ebben a programban a gyerekek csereüdültetése történik. Kétévenként váltakozva rendezik a kecskeméti fesztivált, illetve a külföldi nyaralást. Ilyenformában lehetőséget kapnak diákjaink az idegen nyelv gyakorlására, illetve az adott ország kultúrájának és szokásainak a megismerésére. A röplabdások minden nyáron az egy hetes izsáki edzőtáborban vesznek részt, amellyel fel tudnak készülni a tanév közben feladatokra.

2013-ban regisztrált Tehetségpont lett intézményünk. Kiemelt fejlesztési területek: matematika, idegen nyelv, sport.

 

2015. október 15-én ünnepelte iskolánk fennállásának 140. évfordulóját.

2016/17-es tanévben akkreditáltatni kívánjuk Tehetségpontunkat.